Avís Legal

Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL https://www.zonainformatica.cat, que l’empresa INFORVIC INT S.L. amb domicili social a C/Pare Gallissà 21, 08500 Vic amb CIF. número B66534660, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Direcció: C/Pare Gallissà 21, 08500 Vic
Tel: 93 883 30 63
Mail: info@zonainformatica.cat

L’ús de zonainformatica.cat expressa l’acceptació de forma incondicional de les següents condicions i normes d’ús del mateix. L’usuari es compromet a acceptar aquestes condicions cada vegada que accedeixi al servei i a seguir les instruccions que sorgeixin durant l’ús del mateix.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a zonainformatica.cat és de caràcter gratuït, encara que per a la utilització de determinats serveis és necessària una subscripció. INFORVIC INT S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al servei en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions o facin un ús il·lícit del servei.

CONFIDENCIALITAT – INFORMACIÓ PERSONAL D’USUARI

Per accedir a alguns dels serveis és necessari que els usuaris proporcionin prèviament certes dades de caràcter personal. zonainformatica.cat es compromet a no distribuir aquestes dades a tercers sense l’expressa autorització de l’usuari.

De conformitat amb el que s’estableix a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades que ens faciliti s’inclouran al fitxer automatitzat d’usuaris del qual és responsable zonainformatica.cat .
Al facilitar-nos les seves dades, l’usuari declara a zonainformatica.cat que són veraces, en la mesura del seu coneixement. Igualment, zonainformatica.cat guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li ofertes, mitjançant correu electrònic, de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser del seu interès. L’usuari, i en el seu cas qui el representi, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic dirigit a: info@zonainformatica.cat o mitjançant sol·licitud escrita i signada a zonainformatica.cat , C/Pare Gallissà 21, 08500 Vic. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i petició concreta de la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

Informem que el fitxer d’usuaris de zonainformatica.cat , on estan guardades totes les seves dades, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades per la qual cosa garantim la més absoluta seguretat de la informació que ens faciliti.

DRETS D’AUTOR

Aquest espai web, inclòs el text, imatges, contingut, fotografies, icones i gràfics en qualsevol dels seus formats, està protegit per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Una part de les imatges utilitzades en aquest espai web no són propietat d’zonainformatica.cat , sinó que són enviades o cedides directament per clients o col·laboradors del nostre servei. Si alguna d’aquestes imatges estigués subjecte a drets d’autor, o a algun altre tipus de dret que impedeixi la seva publicació a aquesta web, un cop que la direcció d’zonainformatica.cat tingui coneixement provat del fet, procedirà a la retirada immediata de la imatge protegida pels drets pertinents.

RESPONSABILITATS

INFORVIC INT S.L.. no es fa responsable dels possibles danys o prejudicis ocasionats per la interrupció del servei, o per la inexactitud o la falsedat del contingut dels anuncis que apareixen al portal ja que estan subjectes a canvis sobtats o possibles errors d’escriptura.

zonainformatica.cat ofereix aquest espai web “tal i como és”, es a dir, zonainformatica.cat no garanteix expressa o implícitament els elements. Pel que fa al funcionament de l’espai web, o la informació, contingut o productes inclosos en el mateix, zonainformatica.cat queda exonerada de qualsevol garanties, incloses, entre altres, la garantia d’idoneïtat per a un fi determinat.

CONTINUÏTAT I DURADA DEL SERVEI

La durada dels serveis de zonainformatica.cat té caràcter indefinit, no obstant, INFORVIC INT S.L. es reserva el dret d’interrompre’l si ho considera convenient, així com tampoc es responsabilitza de les interrupcions motivades per canvis en el disseny, problemes tècnics, o qualsevol altra raó.

INFORMACIÓ GENERAL

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari i zonainformatica.cat es regirà per la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la existència o contingut d’aquest Avís Legal o de les relacions entre l’usuari i zonainformatica.cat , ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic. zonainformatica.cat es reserva el dret a la realització de canvis en qualsevol moment, tant al nostre espai web com a aquest Avís Legal.

Atenció al client

Per qualsevol dubte en els nostres serveis posis en contacte

Desplaça cap amunt